Video
Đại đoàn kết toàn dân: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng chăm lo cho gia đình chính sách và những người có công với cách mạng
 
Bình luận