Video
Khoa học và công nghệ: Nghiên cứu mô hình bệnh tật người cao tuổi tại Hải Phòng, các yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp
Tỷ lệ người cao tuổi tại nước ta nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng đang có xu hướng tăng nhanh. Để góp phần thực hiện mục tiêu quan trọng “Làm sao nhân dân ta có sức khỏe ngày một tăng, bệnh tật ngày một giảm, tuổi thọ ngày càng cao và giống nòi ngày càng phát triển”, đề tài khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu mô hình bệnh tật người cao tuổi tại Hải Phòng, các yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp” do Tiến sĩ Phạm Thu Xanh làm chủ nhiệm đã ra đời, mang lại những kết quả tích cực.
Bình luận