Lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

14:17, 19/09/2020

Việc lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là công cụ pháp lý để chính quyền các cấp thành phố sử dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất công tác quản lý nhà nước và hoạch định chính sách, là cơ sở để xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố

Lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 


Ý kiến bạn đọc