Video
Sân khấu truyền hình Hải Phòng (Số 26): Vở múa rối “Lời thề”

Bình luận