Quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Thứ 2, 04/12/2023 | 12:39:53 [GMT +7] A  A
Ngày 04/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ý kiến ()