Video
Dân hỏi Giám đốc Sở trả lời: (19/7/2021) Tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
 
Bình luận