Video
Đại biểu nhân dân với cử tri: (21/7/2021) Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Đại biểu HĐND các cấp trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng
 
Bình luận