Video
Đại biểu nhân dân với cử tri: (6/1/2021) Thực hiện Nghị quyết 13/2017 về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế nông thôn tại Hải Phòng.
 Xây dựng nông thôn mới, phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa có chất lượng cao là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để thực hiện chủ trương đó, vai trò của nguồn vốn rất quan trọng, bao gồm huy động vốn của dân, vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp...
Bình luận