Video
Cải cách hành chính: Đẩy mạnh cải cách hành chính tại các Chi cục thuế khu vực
Ngành thuế Hải Phòng tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thu nộp thuế, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Đồng thời, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ thuế điện tử, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế trên địa bàn thành phố
Bình luận