Video
Kinh tế và đô thị: Quận Dương Kinh thực hiện chủ đề năm ''Giải phóng mặt bằng, kỷ cương hành chính''

Bình luận