Video
Nông thôn mới Hải Phòng: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đang được các địa phương tăng cường tuyên truyền và triển khai. Đây là điều kiện cần thiết để khai thác và phát triển du lịch cộng đồng, giúp người nông dân có thu nhập cao và diện mạo nông thôn đổi thay đáng kể trong tiến trình xây dựng nông thôn mới
Bình luận