Video
Nông thôn mới Hải Phòng: Phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn kiểu mẫu.
Bình luận