JAPANESE

Thứ hai, 25/03/2019 - 12:48

目の週刊(3月24日)

Tạp chí tiếng Nhật Bản (24/3/2019)

Thứ hai, 18/03/2019 - 16:03

目の週刊(3月17日)

Tạp chí tiếng Nhật Bản (17/03/2019)

Thứ hai, 11/03/2019 - 14:57

Tạp chí tiếng Nhật Bản (10/3/2019)

 

Thứ hai, 04/03/2019 - 10:31

Tạp chí tiếng Nhật Bản (3/3/2019)

Tạp chí tiếng Nhật Bản (3/3/2019)

Thứ hai, 25/02/2019 - 14:14

第 60 回目の週刊

Tạp chí tiếng Nhật Bản (24/02/2019)

Thứ hai, 18/02/2019 - 15:11

第 07 回目の週刊

Tạp chí tiếng Nhật Bản (Số 7)

Thứ hai, 11/02/2019 - 14:41

第 06 回目の週刊

Tạp chí tiếng Nhật (Số 6)

Thứ hai, 04/02/2019 - 12:07

第 05 回目の週刊

Tạp chí tiếng Nhật (Số 5)

Thứ hai, 28/01/2019 - 18:14

第 04 回目の週刊

Tạp chí tiếng Nhật Bản(Số 4 – 27/01/2019)

Thứ hai, 21/01/2019 - 14:55

第 03 回目の週刊

Tạp chí tiếng Nhật Bản (số 03)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh