Video
Đại biểu nhân dân với cử tri: Xung quanh việc triển khai NQ 05 của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Bình luận